Veelgestelde vragen

ALGEMEEN

Wat is Huys den Bergen? 
Huys den Bergen is een laagdrempelige 24-uurs woonlocatie voor ouderen die we in het buitengebied van Sevenum willen realiseren.

Wat wordt verstaan onder 24-uurszorg?
24-uurszorg betekent dat we voor ouderen een woonplek bieden waarbij er altijd de mogelijkheid is om lichamelijke zorg te verlenen. Om in Huys den Bergen te kunnen wonen moeten mensen een indicatie hebben voor de wet langdurige zorg.

Waarom willen jullie Huys den Bergen ontwikkelen?
Bij onze dagbesteding zien we hoeveel impact een opname heeft op het leven van de mensen en hun familie. Met Huys den Bergen willen we die impact kleiner maken door de mensen niet uit hun vertrouwde omgeving weg te halen, maar juist een plek te bieden waar ze zich thuis voelen en rustig kunnen genieten van een welverdiende oude dag.

Komt Huys den Bergen in plaats van Gasterij Bergerbaan?
Huys den Bergen wordt een aanvulling op de dagbesteding die we vanuit Gasterij Bergerbaan aanbieden.

Hoeveel mensen werken er bij Gasterij Bergerbaan?
We hebben op dit moment negen vaste medewerkers in dienst. Deze medewerkers hebben allemaal een diploma en professionele achtergrond in de zorg en worden regelmatig bijgeschoold. Daarnaast hebben we nog vijf vakantiekrachten/weekendkrachten die de vaste medewerkers ondersteunen maar geen verantwoording dragen. Als de 24-uurs zorg geopend wordt, wordt dit team verder uitgebreid. Ook hebben we een groep vrijwilligers die helpen bij de activiteiten, de (moes)tuin en het vervoer.

Is Huys den Bergen uniek als initiatief?
Nee, er zijn enkele vergelijkbare initiatieven in Nederland waarbij een 24-uurs woonzorgconcept ontwikkeld is in een landelijk gebied. Onze strategische partner Proteion heeft hier ook ervaring mee.

GEBOUW

Hoeveel appartementen worden er gerealiseerd?
Op het terrein worden 29 appartementen gerealiseerd waarvan er twee grotere appartementen tussen zitten die bedoeld zijn voor echtparen.

Kunnen er ook minder appartementen komen?
We bouwen de appartementen in eigen beheer. Om de financiering van het plan haalbaar te maken zijn de 29 appartementen daarvoor noodzakelijk.

Komen er op termijn nog meer appartementen bij?
Er zijn op dit moment geen plannen om op termijn meer appartementen bij te bouwen. We kunnen echter niet in de toekomst kijken. Mocht dit ooit actueel worden, dan geldt uiteraard dat we daarvoor de benodigde procedures zullen doorlopen.

Waar komen de appartementen te staan?
De appartementen worden achter de huidige bebouwing gerealiseerd en staan dus aan de achterzijde van de huidige zorgboerderij.

BEWONERS

Is er animo voor deze 24-uurszorg?
Ja, er is heel veel vraag naar 24-uurszorg. Er zijn nu al lange wachtlijsten op de beschikbare locaties en met de aanstaande vergrijzing zal de zorgvraag in de periode tussen nu en 2045 verdubbelen.

Wat voor mensen komen er te wonen?
Bij Huys den Bergen willen we ouderen met een zorgvraag een tweede thuis bieden. Ongeacht of men dementie heeft of lichamelijke klachten. De mens staat bij ons centraal, niet de ziekte. We willen ons hierin dus niet beperken tot een specifieke groep.

Op welke doelgroep richt Huys den Bergen zich?
Bewoners van Huys den Bergen moeten een WLZ indicatie hebben. Daarnaast richten we het initiatief specifiek op mensen in het sociale segment omdat er voor deze groep nagenoeg geen woonzorgmogelijkheden zijn in het landelijk gebied. Ons initiatief richt zich zowel op ouderen met dementie als ook lichamelijke beperkingen, net als in de maatschappij waar deze doelgroepen ook naast elkaar wonen.

Wat gebeurt er met de appartementen als er geen zorgbehoevende ouderen wonen?
Door de groeiende zorgvraag en de behoefte van veel mensen in deze regio om in een groene omgeving oud te worden, gaan wij ervan uit dat de appartementen altijd door ouderen met een zorgvraag bewoond zullen zijn. Mocht dit ooit niet meer het geval zijn, dan onderzoeken we samen met bijvoorbeeld de gemeente wat er mogelijk is.

Hoe beleven bewoners de natuur?
De bewoners van Huys den Bergen kunnen de groene omgeving van ons terrein optimaal beleven. Ze kunnen wandelen of zitten in de moestuin, de kas of op het binnenplein. Buiten het terrein wandelen bewoners die dat niet zelfstandig kunnen of mogen altijd onder begeleiding van onze medewerkers, vrijwilligers of mantelzorgers. Op het terrein wordt er d.m.v. leef cirkels (domotica d.m.v. gps) bepaalt welke bewoners met welke vrijheid om kunnen gaan.

Kunnen bewoners meehelpen met agrarische werkzaamheden?
Ja, afhankelijk van de behoefte van de bewoner kan hij of zij meehelpen met de werkzaamheden op ons terrein. Denk bijvoorbeeld aan de druiventeelt die (kleinschalig) op ons terrein plaatsvindt. Bewoners kunnen bijvoorbeeld helpen met opbinden, blad plukken, snoeien, netten hangen en oogsten. Verder kunnen ze helpen bij het verwerken van het fruit en het bijhouden van de moestuin en de belevingstuin.

Worden mantelzorgers ook ondersteund?
We organiseren elke eerste maandag van de maand een gespreksgroep voor mantelzorgers. Tijdens de gesprekgroep bespreken we actuele zaken en helpen we mantelzorgers hoe ze om moeten gaan met de partner of ouder en hun behoeften.

PROCES

Hoe ver zijn jullie met het proces?
We zitten nu in het proces rondom vergunningsaanvraag en hopen begin 2022 de vergunning te krijgen.

Hoe verloopt het proces rondom de omgevingsdialoog? 
Na bekendmaking van de plannen hebben er diverse gesprekken met de omgeving plaatsgevonden. In april 2021 is een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de buurt, daarna zijn in verschillende samenstellingen gesprekken gevoerd met buurtbewoners. In oktober 2021 is er opnieuw een buurtbijeenkomst georganiseerd en ook daarna zijn er nog gesprekken gevoerd. Ook zijn de gemeenteraadsfracties tijdens een bijeenkomst bijgepraat over het initiatief. Middels deze website en door middel van gesprekken wordt de buurt verder op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. We blijven graag in gesprek met de buurtbewoners over de plannen voor Huys den Bergen.

Wanneer wordt er gestart met de bouw van de appartementen?
Zodra wij de vergunning hebben, geven wij de aannemer groen licht tot de bouw en ontwikkeling van onze plannen.

Wanneer moeten de appartementen gereed zijn?
De planning is dat de appartementen in de nazomer/herfst van 2022 klaar zijn.

Wordt er rekening gehouden met een woonzorgvisie van de gemeente?
Bij het indienen van het plan in mei 2021 was er in de gemeente Horst aan de Maas nog geen woonzorgvisie vastgesteld waar we het plan op konden toetsen. Uit de aanvragen van potentiële cliënten en de ervaringen van onze strategische partner Proteion concluderen we dat er veel behoefte is aan een woonzorgconcept in het landelijk gebied. Met onze ervaren en goede opgeleide medewerkers, zowel bij Gasterij Bergerbaan als bij Proteion, voldoen we aan de geldende wet- en regelgeving.

OMGEVING

Welke impact heeft het plan op het verkeer?
Voor de dagbesteding worden nu dagelijks vier busjes ingezet. Dit aantal verandert met het plan niet. Uiteraard kunnen bewoners van de 24-uurs zorg wel bezoek ontvangen. Volgens de richtlijnen van het CROW levert het plan maximaal 87 extra vervoersbewegingen per week op.

Mogen de bewoners de hele dag bezoek ontvangen?
Ja, we hanteren geen bezoektijden. Huys den Bergen is het tweede thuis voor de bewoners. Daar past niet bij dat bezoekers een afspraak moeten maken of beperkt worden in wanneer ze mogen komen.

Welke rol speelt Huys den Bergen in de buurt?
Wij hopen met Huys den Bergen van meerwaarde te kunnen zijn voor het woon- en leefgenot in de buurt. Als we met Huys den Bergen bij kunnen dragen aan de leefbaarheid, sociale contacten of het woonplezier, dan doen we dat. Juist de normale dagelijkse dingen zijn voor onze bewoners zo belangrijk!

Kan ik als buurtbewoner ook aanspraak maken op een appartement als ik zorgbehoevend word?
Natuurlijk kan een buurtgenoot die een zorgvraag heeft of krijgt bij ons komen wonen. Mits hij een indicatie heeft voor de wet langdurige zorg.

Wordt er rekening gehouden met de agrarische activiteiten in het gebied?
We willen Huys den Bergen ontwikkelen in het landelijk gebied van Sevenum waar ook agrarische en andere activiteiten plaatsvinden. In de uitwerking van het plan houden we hier zoveel mogelijk rekening mee.

SAMENWERKING

Welke rol heeft Proteion in het project?
We hebben een strategische samenwerking met Proteion, Powered by Proteion. Zij ondersteunen ons bij de diensten om onze bewoners de beste zorg te bieden. Op deze manier is het voor ons mogelijk om dicht bij de bewoners te staan en vullen zij ons met hun expertise aan. Zo bundelen wij onze krachten!

Wordt er ook samengewerkt met andere partijen of organisaties?
We werken al jaren met diverse partijen samen. Denk hierbij aan de Coöperatie Limburgse ZorgBoeren, de gemeente en trajectbegeleiding Hulp bij Dementie.

Kan ik vrijwilliger worden of op een andere manier helpen?
Iedereen is welkom om ons te helpen! Juist voor de extra dingen zoals een wandeling of een fietstocht met de duo-fiets zien we een rol weggelegd voor vrijwilligers. De extra activiteiten die zo belangrijk zijn voor onze bewoners.